hysafe logoichs logo

An International Association for Hydrogen Safety resource

Title Year Sort ascending Type Authors
1994 Journal Article

R. Beauvais; F. Mayinger; G. Strube

1992 Journal Article

S. Nomura; T. Tanaka

1992 Journal Article

A. Bourlioux; A.J. Majda

1992 Journal Article

G. Imbert; J.S. Colton; W. Long; Y. Grossman; H.J. Moore

1994 Journal Article

K.P. Scheuermann

1994 Journal Article

D. Bradley; Z. Chen; S. El-Sherif; S.E.D. Habik; G. John; G. Dixon-Lewis

1994 Journal Article

J. Gretz; B. Drolet; D. Kluyskens; F. Sandmann; O. Ullmann

1992 Journal Article

U. Maas; S.B. Pope

1992 Journal Article

G.A. Karim; I. Wierzba

1994 Book

A. Freslon

1992 Journal Article

G. Lunn; E.B. Sansone

1994 Journal Article

G.A. Greene; D.H. Cho; M.L. Hyder; D.K. Allison; P.G. Ellison

1992 Journal Article

D.K. Lilly

1992 Journal Article

D. Ulrich; P. Chromec

1992 Journal Article

M. Frenklach; H. Wang; M.J. Rabinowitz

1994 Journal Article

T. Mantel

1992 Journal Article

S. Kwon; L.K. Tseng; G.M. Faeth

1992 Journal Article

D.C. North

1992 Journal Article

G.R. Smolik; B.J. Merrill; R.S. Wallace

1994 Journal Article

S. Wilson

1980 Journal Article

J. Hord

1994 Journal Article

M.A. Daous; M.D. Bashir; M.M.A. Elnaggar

1994 Journal Article

S.B. Dorofeev; A.S. Kochurko; A.A. Efimenko; B.B. Chaivanov

1994 Journal Article

M. Korell; S. King; H. Hepp

1994 Journal Article

U. Petersen; G. Wursig; R. Krapp