hysafe logoichs logo

An International Association for Hydrogen Safety resource

Title Year Sort ascending Type Authors
1994 Journal Article

R. Beauvais; F. Mayinger; G. Strube

1994 Journal Article

K.P. Scheuermann

1994 Journal Article

D. Bradley; Z. Chen; S. El-Sherif; S.E.D. Habik; G. John; G. Dixon-Lewis

1994 Journal Article

J. Gretz; B. Drolet; D. Kluyskens; F. Sandmann; O. Ullmann

1993 Journal Article

J.G. Hansel; G.W. Mattern; R.N. Miller

1994 Book

A. Freslon

1993 Journal Article

K. Pehr

1993 Journal Article

U. Schmidtchen; T. Gradt; G. Wursig

1994 Journal Article

G.A. Greene; D.H. Cho; M.L. Hyder; D.K. Allison; P.G. Ellison

1993 Journal Article

G. Casarini

1994 Journal Article

T. Mantel

1993 Journal Article

S.L. Grossman; S. Davidi; H. Cohen

1993 Journal Article

S. Lomperski; M.L. Corradini

1993 Journal Article

L.K. Tseng; M.A. Ismail; G.M. Faeth

1994 Journal Article

S. Wilson

1993 Journal Article

P.N. Kioni; B. Rogg; K.N.C. Bray; A. Linan

1993 Journal Article

P.Centers fo and

1994 Journal Article

M.A. Daous; M.D. Bashir; M.M.A. Elnaggar

1994 Journal Article

S.B. Dorofeev; A.S. Kochurko; A.A. Efimenko; B.B. Chaivanov

1994 Journal Article

M. Korell; S. King; H. Hepp

1994 Journal Article

U. Petersen; G. Wursig; R. Krapp

1993 Journal Article

W. Zhong; Y. Cai; D. Tomanek

1993 Journal Article

B.H. Hjertager

1993 Journal Article

F.D. Turner; L.A. Gower; J.M. Stein; D.P. Sager; D. Amin

1994 Journal Article

J. Tachtler; A. Szyszka